Rządowe dofinansowanie tylko dla Gostynia

rynek1Gmina Gostyń po raz piąty otrzymała środki z rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Gostyński samorząd jest jednym w tym roku w Wielkopolsce, który uzyskał dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na program „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi to główny cel programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Pieniądze na szereg działań jakie prowadzone będą w ramach programu jako jedyna w Wielkopolsce otrzymała Gmina Gostyń. Środki pochodzą z z rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Na swe działania samorząd dostał 36 tys. złotych.

- Zadaniem programu „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań w zakresie przeciwdziałania patologiom oraz ochrony dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć profilaktycznych mających na celu ograniczenie patologii, prowadzenie szkoleń oddziałujących na aktywizację lokalnego środowiska w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także upowszechnienie informacji o możliwościach i formach udzielenia pomocy, gdy bezpieczeństwo to zostanie naruszone – wymienia Magdalena Rajewska, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

W ramach programu między innymi przeprowadzona zostanie lokalna diagnoza problemów uzależnień i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, w szkołach powstaną punkty konsultacyjne, tam też prowadzone będą akcje informacyjne i zajęcia profilaktyczne mające na celu uświadomienie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z używania dopalaczy, narkotyków czy cyberprzemocy. Realizatorzy programu zapowiadają także konkursy i konferencję.

- Adresatem pośrednim programu jest młodzież szkół podstawowych (V- VI klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z oferty zajęć profilaktycznych ( tj. warsztatów dla pod nazwą „Rap Pedagogia” czy zajęć z zakresu przeciwdziałania dopalaczom, konkursie profilaktycznym) weźmie udział około 1300 osób – dodaje Magdalena Rajewska.

Z rządowego programu „razem bezpiecznie” gmina Gostyń w ciągu pięciu lat otrzymała już blisko 200 tys. zł. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu