Złóż wniosek na „Wyprawkę szkolną”

rynek1Do połowy września rodzice uczniów z niepełnosprawnością, ich opiekunowie, nauczyciele, pracownicy socjalni lub sami uczniowie mogą składać do Urzędu Miejskiego wnioski o pomoc finansową w ramach programu „Wyprawka szkolna”. W tegorocznym rozdaniu o wsparcie mogą ubiegać się uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej, trzecich szkół gimnazjalnych i wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Rządowy program „Wyprawka szkolna” jest wsparciem dla uczniów w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2016/2017 mogą z niego skorzystać uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej, klas trzecich szkół gimnazjalnych i wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych o niepełnosprawnościach: słabowidzący,niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program „Wyprawka szkolna” to także wsparcie na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Taka pomoc przysługuje uczniom klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Wnioski do dyrektora szkoły, do której od nowego roku uczęszczał będzie uczeń mogą składać rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, a także nauczyciele, pracownicy socjalni lub sam uczeń jeśli jest już pełnoletni. Termin składania wniosków mija 16 września.

Wysokość dofinansowania zależeć będzie od rodzaju niepełnosprawności oraz poziomu i typu szkoły, w której uczy się uczeń niepełnosprawny. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu