Złóż wniosek o stypendium

gostyn2Jeśli studiujesz i jesteś mieszkańcem gminy Gostyń możesz otrzymać gminne stypendium. Kandydat na stypendystę musi jednak złożyć wniosek i mieć dobre wyniki w nauce.

Gmina Gostyń ogłosiła nabór wniosków na stypendia socjalne i za wyniki w nauce. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się studiujący na studiach I lub II stopnia albo na studiach jednolitych magisterskich w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym (tryb stacjonarny lub niestacjonarny), którzy nie mają więcej niż 25 lat.

Samorząd przygotował 2 rodzaje stypendiów. Socjalne przysługiwać będzie studentom z rodzin, w których dochód nie przekracza 771 zł na osobę (netto). Ubiegający się o to stypendium muszą spełnić dwa warunki: zaliczyć kolejny rok studiów lub studiować na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia I stopnia i nie powtarzać roku studiów z przyczyn innych niż zdrowotne.

Stypendium za wyniki w nauce będą mogli otrzymać studenci, którzy zaliczyli kolejny rok studiów lub studiują na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia I stopnia, nie powtarzają roku studiów z przyczyn innych niż zdrowotne i uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej skali ocen lub punktów obowiązujących na danej uczelni.

Wnioski stypendialne składać będzie można od 1 sierpnia do 30 września w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pok. 11. Formularze wniosków można pobrać w Wydziale lub ze strony www.biuletyn.gostyn.pl z zakładki „Poradnik klienta – oświata, stypendia, zasiłki”. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu